Bana och hinder

Bana och hinder

Som domare är det du som har ansvaret för att banan följer de regler som finns i reglementet. Regler för bana och hinder är framförallt framarbetade för våra kaniners säkerhet.

Läs igenom avsnitten 8, 9, 12 och 13 i tävlingsreglementet inför detta avsnitt.

Grenar

Banhoppning kan delas in i rak och krokig bana. Ibland använder man även figur, vilket är en form av krokbana som har formen av en given figur, t.ex. ett S, ett hjärta eller liknande.

I rakbana är vägen given. Här ligger fokus på att avstånden mellan varje hinder är desamma. Minsta tillåtna avstånd mellan hindren är 250 cm, samt att det i svår och elit bör vara 300 cm.

En krokbana ska vara följsam med mjuka svängar. Banan ska vara logisk att följa och kaninerna ska ha en chans att förstå vilken väg de ska ta. Utrymme ska finnas för föraren att ta sig fram på båda sidor om samtliga hinder. Se mer i TR och domarhandboken. OBS! Kom ihåg att avstånden mellan hinderer på framhoppningen ska vara desamma som avståndet mellan hindren på banan. Detta slarvas det ibland med.

Tävlingsplats

Tänk på att alla ställen inte är optimala för att hålla tävling på. Underlaget ska framförallt vara så jämt som möjligt och utan större gropar och håligheter.

Tävlingsbanan ska också vara inhägnad på lämpligt vis. Detta gäller även framhoppningen. Avståndet mellan inhägnad och bana är minst 2 meter. 

Hinder och avstånd

Det finns en del regler gällande hinder och hinderkombinationer på banan. Mer info finns i avsnitt 13 i reglementet som berör ”Hinder”.

Rivbara

Samtliga hinder på en bana ska vara fullt rivbara från båda hållen och så att bommen faller fritt till marken. Bommar och plank ska ligga löst (utan att hänga). Är underlaget något ojämnt så kan man ”palla upp” hindret med lämpligt material (en tunn träplatta, gräs eller annat).

Olika färg på bommar/plank

I TR står det att om man har olika färg på bommar och plank ska samma färgordning hållas igenom en omgång. Detta för att det ska vara lika för samtliga kaniner. Färgordningen kan bytas mellan omgångarna (ex. grund-final) men måste vara densamma för alla startande i omgången.

Ex. regnbågen som har olika färgade plank. Anteckna i vilken ordning färgerna på planken sitter så att det sätts upp rätt i fall hindret skulle rivas. Att fotografera kan även vara ett sätt att anteckna.

Mer regler om hinder

Läs igenom paragrafen för vad som gäller för hinder på officiella arrangemang i TR under avsnitt 13.

Avstånd hinder

Det finns en hel del avstånd att lära sig och ha i huvudet när det kommer till hinder, samt hur man räknar ut bredd, längd och höjd på ett hinder.

Följande står i TR: (Läs igenom noga och förstå!)

– Höjd – det lodräta avståndet från marken/golvet till den högsta punkten på den översta bommen/planket. Vid gropigt underlag blir måttet något godtyckligt då man får försöka mäta där det ej är någon grop eller kulle.

– Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets framkant och den bakersta bommens/plankets bakkant i ett hinder/kombinerat hinder.

​- Bredd – minsta avstånd mellan hinderstödens insidor. (OBS! inte detsamma som bommens längd)

Att tänka på då man mäter höjden är att underlaget inte alltid är helt jämt. MEN se till att avstampspunkten för kaninerna inte skiljer sig i höjd mot där hindret står (t.ex. om det är en håla framför hindret där kaninerna hoppar av, då hindret generellt kommer bli högre för kaninerna än vad kanske tumstocken visar när man mäter höjden på hindret).

Höjden på hindren är beroende på vilken klass. Hinderstödet måste sticka upp minst 3 cm mätt från översta bommens överkant. Start- och målhinder har en maxhöjd på 15 cm.

Det finns även regler vad gäller avstånd mellan plank/bommar på enskilt hinder. ”Hålet” emellan två bommar t.ex. får inte överstiga 8 cm.

Längden på hinder är också beroende av vilken banklass.

Bredd – Hindrets bredd får inte understiga 55 cm för banhinder, och inte överstiga 100 cm. Det är alltså ok att använda bommar från höjd/längdhinder till banhinder (om bommarna är 100 cm/1 m). OBS! Bredden är inte alltid detsamma som bommens längd. Läs igenom definition av bredd noga i reglementet. (Se bild ovan).

Kombinera hinder

Det finns en del regler som gäller vid hinderkombinationer. Mer om detta finns att läsa i TR.

Framförallt är det viktigt att komma ihåg att det bredaste hindret i en kombination ska stå längst bak. Detta då det annars kan bli en säkerhetsrisk och att kaninen hoppar in i ett hinderstöd vid en längre kombination. Tänk också på att försöka att undvika att riktigt tunga hinder står långt bak i kombinationen, då de inte ramlar lika lätt.

Avståndet mellan hindren i en kombination (tänk på längden) (även på enskilt hinder) ska vara så pass att bommarna sitter så att kaninerna inte tror de ska hoppa emellan bommarna. Avståndet här bör inte överstiga 32 cm.

Tänk på att inte placera hinder i en kombination ”över varandra”. På detta vis kan bommarna inte falla fritt till marken vilket de ska göra för att uppfylla TR.

Höjd och längdhinder

Vad som gäller för höjd- och längdhinder kan du läsa mer om i TR

Avstånd – lathund

– 18 mm – minsta tjocklek på bom
– 3 cm – avstånd som hinderstödet måste sticka upp över hindrets översta bom.
– 5-10 cm – vattengravens höjd. Minst 3 cm djup (fyllt med vatten). Se mer i §114.
– 8 cm – maxavstånd på höjden mellan plank och bommar på hinder.
– 15 cm – maxhöjd på start- och målhinder
– 32 cm – avstånd mellan bommar (på längden) i en kombination bör inte överstiga detta
– 55 cm – minsta bredd ett banhinder får vara
– 100 cm – maxbredd ett banhinder får vara. Minsta bredd för höjd/längdhinder på tävling.
– 150 cm / 1,5 m – minsta avstånd mellan starthinder till förstahindret, samt sista hindret till målhindret.
– 200 cm / 2 m – minsta avstånd mellan bana och inhägnad
– 250cm / 2,5m – minsta avstånd mellan hinder på banan

Skip to content