SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret. Fundera exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande är aktiva med sina kaniner är något som SKHRF uppmuntrar.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden

På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna vissa regionala restriktioner, i form av lokala allmänna råd. Dessa är strängare än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för hela Sverige. SKHRF uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet efter dessa eventuella lokala allmänna råd.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Den fortsätta klubbverksamheten 2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKHRF tillsvidare.

Alla verksamheter ska följa eventuella lokala allmänna råd i första hand.
Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.

Riktlinjer för arrangemang inom riksförbundet

Från och med 2021-05-05 öppnas tävlingsverksamhet för medlemmar födda 2002 eller senare upp, i enlighet med det nya besked som myndigheterna utfärdat. Mer information går att hitta på riksidrottsförbundet och folkhälsomyndigheten.

För tävlingsverksamhet gäller följande:

 • Det är endast tillåtet att arrangera klubbtävlingar.
 • Klubbtävlingar får arrangeras max 1 gång i veckan.
 • Tävlingar får endast arrangeras utomhus.
 • Medlemmar födda 2002 eller senare får tävla sina egna kaniner och foderkaniner.
 • För att hålla slutna tävlingar så kan vi inte tillåta att icke medlemmar startar i mini. Samtliga startande måste därför vara medlem i en ansluten klubb inom SKHRF.
 • Tävlingsannonser får inte läggas ut på öppna offentliga platser ex. sociala medier. (SKUTTLI är godkänt).
 • Det får maximalt vistas 20 personer åt gången på tävlingsplatsen. (Detta gäller alla personer, d.v.s. funktionärer, deltagare, arrangörer, föräldrar etc.).
 • Hela tävlingsplatsen ska avgränsas noga med staket och snöre.
 • Anmälda kaniner, med en anmäld förare född 2002 eller senare som behöver vara funktionär under dagen, får lånas ut till en annan förare född 2002 eller senare. Detta gäller endast ifall den anmälda föraren behövs för att tävlingen ska kunna genomföras. (Ett exempel är om föraren behöver vara tidtagare eller domare).
 • Nyckelpersoner har möjlighet att låna ut en (1) kanin till deltagare född 2002 eller senare som kompensation.
 • Tävlingarna ska arrangeras med antingen en klassbegräsning om 4 klasser under
 • tävlingsdagen eller en tidsbegränsning om 4 timmar under tävlingsdagen. Fram och bortplockning är inte inräknad i tiden.
 • En deltagare kan inte anmäla sig till tävlingen på plats. Man måste ha anmält sig innan sista anmälningsdag/efteranmälningsdag. Efteranmälningsdagen kan inte vara samma dag som tävlingsdagen.

Förtydligande om vissa riktlinjer för tävlingsverksamheten
Det är klubbens ansvar att se till att alla som startar och anmäler sig är behöriga. Inga obehöriga ska
vistas på tävlingsplatsen.

Med att hela tävlingsplatsen ska avgränsas menar vi hela ytan som upptas av kaninhoppning. Detta
är inklusive sittplatser, funktionärsplatser, kanindepå samt förvaring av tävlingstillbehör och
utrustning. Inget får ligga utanför avgränsningen och ingen ska vistas utanför avgränsningen
(förutom när man ska lämna tävlingsplatsen).

Klubbarna får själva avgöra hur många vuxna som får närvara men dessa vuxna räknas då in i
maxantalet som får befinnas sig på platsen samtidigt. Finns det föräldrar som skjutsar är dessa ett
bra alternativ som funktionärer för att inte blanda fler hushåll på plats.

Nyckelpersoner avser personer födda 2001 och tidigare som är av betydande vikt för att tävlingen
ska kunna arrangeras. (d.v.s. funktionärer, arrangörer, föräldrar etc. som är medlem i SKHRF).

Tävlingar och klasser som manuellt måste läggas in i Skuttli mejlas till förbundsmejlen i enlighet med
bifogad mall senast 9 dagar innan tävlingen arrangeras. 2021-05-14 är sista dagen för att skicka in
ändring av tävlingar och klasser i Skuttli. Om tävlingen ska hållas inom 24 dagar behöver klasser
skickas in till förbundet, annars lägger klubbarna själva in detta i efterhand. Ovanstående gäller
tävlingar som bryter mot annonseringen i paragraf 83, samt utannonseringen om 2 månader innan
de skall vara inlagda.
Mall för att lägga in tävlingar i Skuttli hittas i beslutet här.

För träningsverksamheten gäller samma som förut, med undantag för ökning av antal medlemmar/deltagare utomhus, i enlighet med tidigare samtal med handläggare hos länsstyrelsen för den nationella samordningen för den tillfälliga covid-19-lagen och tjänsteman hos polisregion Västerbotten.

För officiella träningar gäller följande:

 • Träningar får hållas för alla med maximalt 20 medlemmar/deltagare utomhus och maximalt 15 medlemmar/deltagare inomhus
 • Träningar får inte pågå i mer än 4 timmar
 • Annonser och liknande, ska inte läggas ut på öppna sociala medier utan man får nyttja sina stängda forum för detta
 • Man kan inte anmäla sig till träningen på plats, dvs. man måste ha anmält sig innan sista anmälningsdag/efteranmälningsdag och efteranmälningsdagen kan inte vara träningsdagen
 • Vid arrangemang utomhus uppmanar samtliga klubbar att inte välja platser där de inte kan genomföra sitt arrangemang utan att det får en massa publik. Man behöver också använda sig av rejäla avgränsningar/hägna av hela ytan inklusive plats för kanindepå.

Inställda & flyttade arrangemang

Extra Riksförbundsstämman 2021 kommer pågå under en dag och kallelse har skickats ut till samtliga klubbar och deras medlemmar.

Jubileumstävlingen är inställd 2021

Svenska Mästerskapen pågår utredning om det går att arrangera hösten 2021

Agria Cup deltävlingar är inställda 2021

Senast uppdaterad 2021-04-29