Ansvar som domare

Ditt ansvar som domare – saxat från domarhandboken

Kaninhoppning är en bedömningssport och olika situationer kommer uppfattas olika beroende på ur vilken synvinkel man ser situationen. I och med att du som domare fick din licens fick du rättigheten men även skyldigheten att vidta åtgärder om du ser något som bryter mot reglementet. Det kommer alltid finnas deltagare som inte upplever dina iakttagelser på samma sätt som du men tänk på att det inte betyder att dina iakttagelser är felaktiga. Detsamma gäller andras iakttagelser, lita därför på vad du kan och vad du ser, du har din licens för att du uppfyller de kraven som ställs på en domare, men tänk även på att lyssna på hur andra upplever den aktuella situationen. Diskutera med deltagaren om ni är oense om situationen, det gör det lättare för deltagaren att förstå varför du har agerat på ett visst sätt. Kom även ihåg att även om inte alla bedömer situationen på samma sätt är du skyldig att vara konsekvent i din bedömning, du har därmed ett ansvar att agera på samma sätt oavsett vem motparten är.
 
En viktig del i rollen som domare är att kunna kommunicera med deltagarna, en tillsägelse är meningslös om deltagaren inte förstår vad denne får tillsägelsen för. Försök att ge så tydliga tillsägelser som möjligt så deltagaren förstår vad du vill ska förändras. Det kommer dock alltid finnas tillsägelser som är självklara för dig men otydliga för andra, vissa tillsägelser kan vara vanliga i en klubb och därmed förstår alla medlemmar i just den klubben tillsägelsen medan en deltagare från en annan klubb inte alls förstår vad som ska förändras. Om du inte vet hur en tillsägelse ska läggas fram och du inte känner att föraren bryter så grovt mot reglementet att du måste agera omedelbart, diskutera med föraren efteråt. Det är alltid lättare att förstå varandra när man diskuterar. Detsamma gäller om du vill ge en tillsägelse för något under ett snabbt lopp men inte hinner med, strunta inte i att dela ut tillsägelsen, det går alltid att ta en kort sammanfattning efter loppet.
 
Samtidigt som det är viktigt att inte strunta i att dela ut tillsägelser är det viktigt att kunna motivera varför du har agerat på ett visst sätt. Du som domare måste kunna stödja dig på reglementet vad det är som du har reagerat på och vad det är du vill ska förändras. Alla deltagare har rätt att få förklarat för sig varför de har fått en tillsägelse, blivit tilldelade en korrigering etc. Reglementet täcker inte upp alla situationer som kan uppstå under en tävling, många situationer går att tolka in under en och samma paragraf, det viktiga är att du kan förklara hur du tolkade in reglementet i situationen.
 
Det är alltid du som domare som är ansvarig för den bana och den klass som du dömer. Det här innebär dock inte att du inte ska lyssna på synpunkter från deltagarna. Se inte synpunkter som kommer in som kritik utan som hjälp för att få din bana så bra som möjligt. Alla är vi olika och vi tänker på olika saker när vi bygger banor, genom synpunkterna kan saker som du kanske inte reflekterat över aktualiseras. Du ska dock inte ändra så fort du får höra något om din bana, ta till dig det som sägs och fundera på vad du tycker. I och med att det är du som är ansvarig för banan är det viktigt att du står för hur den är byggd. Håller du inte med i det som kommer fram så ska du inte ändra. Du är dock skyldig att ge deltagarna en motivering till varför du väljer att göra som du gör.