Omtolkning av särskiljandet av certberättigade ekipage

I dagsläget anger paragraf 79 att omhoppning i höjdhopp/ längdhopp ska ske för att särskilja kaniner som hamnat på samma plats i resultatlistan. I elitklass ska alltid certberättigade särskiljas. Tidigare tolkning har varit att ekipage som delar plats i resultatlistan ska urskiljas även i de fall då flera cert ska delas ut. I det fall certberättigade inte skiljts åt och utdelade cert skulle blivit ogiltiga, har certen ändå godkänts med motivering att ekipagen inte ska bli drabbade. Sett till det har DK valt att göra en omtolkning av paragrafen.

Den nya tolkningen som DK har tagit fram är att två ekipage på delad första plats inte måste urskiljas från varandra i en höjd-/längdklass där två cert ska delas ut. Lika så behöver omhoppning inte ske för delade placeringar i reslutatlistan mellan certberättigade där fler än ett cert delas ut för den klassen. Detta gäller till förutsättning att inga fler cert än vad startantalet anger får delas ut. Exempelvis i en klass på 25 starter kan resultatlistan vara en 1:a och en 2:a eller två 1:or, och båda är certberättigade utan att omhoppning behöver särskilja dem. Däremot behöver omhoppning ske i klassen på 25 startande om det till exempel skulle vara tre 1:or eller en 1:a och två 2:or.